Travian Answers

Magsimula tayo sa iyong tanong.

Maghanap sa pamamagitan ng pagsagot ng mga tanong.

Upang makita ang sagot, mamili ng pangunahing kategorya, pagkatapos ang sumunod pang mga kategorya hanggang makita ang kasagutan sa ibaba. Kung sakaling hindi makita ang kasagutan sa iyong paghahanap, maaring magmensahe sa amin sa huli.

Mayroon akong tanong ukol sa...

Ang mga detalye

Hanapin sa sitemap

Mas nais bang hanapin sa normal na sitemap na kilala sa mga paborito mong website? Walang problema, gamitin lamang ang Answers sitemap-navigation!

G - Ruta ng kalakal

Trade route allows you to set up routes for your merchant that he will walk every day at a certain hour.

traderoute


To set a trade route, you have to go to the marketplace. Once you have more than 1 village, the tab “trade routes” will appear. What you see here is the screen you get when you have no trade routes set yet. To create a trade route, you have to click the “Create new trade route” link.

traderoute


After clicking the “Create new trade route” link, this is the screen you will be shown. A little explanation on the screen you see here:

  • Target village: the village the resources will be transported to. Note that you can only send resources by using this feature to your own villages.
  • Resources: Pretty obvious. The resources you want to send to the other village
  • Start time: The time your merchant will be starting his route.
  • Deliveries: How many times you want your merchant to go?
traderoute


Once created, you will see this when clicking the “trade routes” tab in the marketplace. Censored village name again, which should stand behind “Trade route to…” . You can select a trade route and hit the ‘edit’ link or the red del. All of them pretty much explain their selves. Further, you can see the starting time here, the amount of resources involved per load, the merchants used and the time left for that route. If you look beneath the “merchants” heading, you see “3x1”. The “3” is the amount of deliveries; the “1” is the number of merchants. Therefore 1 merchant will walk 3 times.


Nasagot ba ang iyong katanungan?

Oo   Sa gitna   Hindi